Общи условия

I. Общи условия за ползване

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Описаните по-долу правила и условия (наричани за краткост „Общи/-те условия“) уреждат използването на този уеб сайт -, като регламентират отношенията между доставчика www.bejucreations.com, управлявяан от “Бижу Криейшънс“ ЕООД и лицата, ползващи онлайн – магазина, достъпен на уебсайт: www.bejucreations.com  (наричан по-нататък „Сайта“) за покупко-продажба на стоки, предлагани в онлайн – магазина.

Във връзка с горното, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да заявите и извършите покупка на стока от онлайн – магазина.

Общите условия могат да бъдат периодично актуализирани или променяни – ето защо преди всяка покупка прочитайте внимателно актуалната им редакция.

1. Страни по Общите условия:

1) “Бижу Криейшънс“ ЕООД, наричано по-нататък „Дружеството“ или „Ние“

2) Всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, което се е съгласило с тези Общи условия и с Политиката за поверителност, и използва Сайта за покупка на стоки, наричано по-нататък „Потребител“, „Потребителят“ или „Вие“.

С регистрирането си в Сайта Потребителят декларира, че е навършил 18 години, и че притежава съответната степен на дееспособност, за да сключва сделки.

2. Приемане/неприемане на Общите условия

1) Отбелязването на отметка пред „Запознах се с Общите условия и ги приемам“ при завършване на поръчката се счита за потвърждение, че Вие сте прочели и разбрали настоящите Общи условия за ползване на Сайта и онлайн – магазина, и че сте съгласни да бъдете обвързани с тях. От момента на тази отметка, както и на отметката „Запознах се с Политиката за поверителност и я приемам“ възниква възможността Вие да извършвате валидни заявки за закупуване на стоки, предлагани чрез онлайн-магазина.

Моля да имате предвид, че Вашето съгласие с настоящите Общи условия и с Политиката за поверителност не може да бъде оттеглено с обратна сила, докато е в сила сключен договор за покупка на стоки от онлайн – магазина или докато не са изплатени всички дължими суми към “Бижу Криейшънс“ ЕООД.

2) Ако не сте съгласни с Общите условия и/или с Политиката за поверителност, моля не използвайте Сайта за извършване на покупки на стоки от онлайн – магазина, а в случай, че имате нужда от разясниение и съдействие – свържете се с нас, чрез контактната форма на сайта.

3. Идентифициране на Потребителя

Във връзка с възпроизвеждане на изявлението на Потребителя за съгласие с настоящите Общи условия, както и във връзка с извършване от Потребителя на поръчки от онлайн – магазина, е необходимо идентифицирането на съответния Потребител. Посоченото идентифициране се осъществява чрез: съхранение в лог – файлове на сървъра на www.bejucreations.com на IP-адреса на Потребителя, на негови лични данни, предоставени при регистрация и завършване на направена поръчка, както и всяка друга предоставена от Потребителя информация.

За повече информация – вижте „Политика за поверителност“

4. Политика на поверителност

“Бижу Криейшънс“ ЕООД е администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни под № КЗЛ 418485/2015г. Събираната лична информация за потребителя се използва само за изпълнение на сключения договор за покупка на стока и за маркетингови цели, и не се предоставя на трети лица, с изключение на случаите, когато тя е изискана от държавен орган или компетентна институция и е спазен предвидения в закона ред.

“Бижу Криейшънс“ ЕООД не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия. Изпращане на информационен бюлетин (може да включва и рекламни съобщения) се изпращат на Потребители само при изразено от тях изрично съгласие за това.

За повече информация – вижте „Политика за поверителност“

5. Авторски права

1) Дружеството и/или негови партньори и доставчици са собственици на цялото съдържание на Сайта, в това число и на търговското име ““Бижу Криейшънс“ ЕООД, на логото, корпоративните символи и изображения, и на търговските марки, видни на Сайта. Без изричното предварително писмено съгласие на Дружеството или на съответния негов партньор/доставчик, нито една част от този Сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма – не може да бъде копирана, разпространявана или ползвана като снимки, текст, графики, услуги, в каквато и да е медия или компютърна среда; целта на възпроизвеждането, разпространението или ползването е без значение. Материалите, публикувани и видни на Сайта, попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други относими нормативни актове, и всяка тяхна непозволена употреба ще бъде третирана като нарушение на авторско право, на права върху търговски марки или на съответните други нормативни разпоредби.

Дружеството си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид, както и електронни препратки (линкове) от която и да е част от този Сайт, при спазване на действащото в Република България законодателство.

2) Потребителят има право да ползва свободно материалите и ресурсите на Сайта за законни цели, като спазва ограниченията, предвидени в настоящите Общи условия. Потребителят няма право да използва Сайта:

– по начин, чрез който се нарушава, пряко или косвено, действащ местен или международен закон, и/или

– по начин, чрез който се нарушават, пряко или косвено, правата на други лица, и/или

– за качване и/или разпространение на материали, които съдържат вируси или рекламен софтуер, или подобни компютърни кодове, предназначени да увредят права и/или интереси на трети лица.

Потребителят може да прецени, че съобщение, изпратено от “Бижу Криейшънс“ ЕООД до него, по един или друг начин накърнява авторско или друго нормативно защитено право. В такъв случай Потребителят има право да се свърже с Дружеството, чрез някой от наличните на Сайта канали за кореспонденция, за да се даде възможност на Дружеството да вземе информирано решение по посочения сигнал.

6. Ограничаване на отговорността

Във връзка с ползването услугите на Сайта и онлайн-магазина, Потребителят следва да има предвид, че:

1) “Бижу Криейшънс“ ЕООД не носи отговорност, ако по някаква причина (техническа или друга) Потребителят няма достъп до Сайта по всяко време.

2) Достъпът на Потребителя до Сайта може да бъде прекратен по всяко време, без от това прекратяване да възникват каквито и да било задължения за Дружеството.

3) “Бижу Криейшънс“ ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции за съдържанието на други сайтове, които могат да бъдат достъпвани чрез електронни препратки (линкове),публикувани на Сайта. Всички електронни препратки (линкове) на този Сайт са предоставени единствено с цел удобство на Потребителя. Дружеството не рекламира, нито препоръчва, нито одобрява съдържанието на други сайтове.

4) “Бижу Криейшънс“ ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции по отношение на компютърни вируси и друг зловреден софтуер, засегнали компютъра на Потребителя. Достъпването до Сайта и ползването (включително свалянето) на каквато и да е информация от Сайта се извършва от и за сметка на Потребителя; последният е изцяло отговорен за осигуряването на всички необходими мерки за защита на устройството, от което осъществява интернет – достъпа до Сайта.

5) “Бижу Криейшънс“ ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции, че мониторът на Потребителя възпроизвежда цветовете на Сайта и предлаганите в онлайн-магазина стоки по най-точния и най-близкия до действителните цветове и форми начин.

6) “Бижу Криейшънс“ ЕООД не носи отговорност за неточно изпълнение на сключен договор за покупка на стока от онлайн-магазина, в случай че Потребителят е предоставил неактуални, неверни, непълни или неточни данни. В такъв случай Дружеството си запазва и правото да преустанови поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил на Сайта.

7) “Бижу Криейшънс“ ЕООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на доставката на поръчана от Потребителя стока, в случай че издателят на съответната банкова карта откаже да одобри плащането във връзка със стоката, заявено чрез картата.

8) “Бижу Криейшънс“ ЕООД не съхранява и респективно – не носи отговорност за данни и информация, получени при плащания, извършени чрез кредитни или дебитни карти – този вид плащания се подчинява на и извършва съгласно изискванията за плащане (включително – за идентификация, автентикация и оторизация) с такъв вид разплащателни инструменти, поставени от издателя на съответната карта или посредник за извършването на плащанията (какъвто “Бижу Криейшънс“ ЕООД не е).

9) “Бижу Криейшънс“ ЕООД не носи отговорност за рекламации относно повреди на стоки, причинени от употреба на закупена от онлайн магазина стока в противоречие с предназначението и условията за ползване на съответната стока, на техническите стандарти за безопасност или на съответните подзаконови актове, приложими на територията на Република България.

7. Промяна на Общите условия

“Бижу Криейшънс“ ЕООД си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време без предварително известяване. Измененията влизат в сила от деня на публикуването им на Сайта и имат действие занапред – не засягат поръчките, потвърдени от Дружеството преди този момент.

II. УСЛУГИ

Чрез Сайта “Бижу Криейшънс“ ЕООД предлага на Потребителя оферти за покупка от онлайн магазина на разнообразни стоки чрез извършване на електронна (онлайн) поръчка, заплащане на съответната продажна цена по избран от Потребителя начин и доставка до посочен от Потребителя адрес.

1. Условия за покупка на стока

За да пазарува от Сайта, Потребителят може да действа като гост или като регистриран потребител, със собствен профил в Сайта. И в двата случая като Потребител е необходимо да предоставите определени регистрационни данни.

Във връзка с регистрацията:

– процедурата по регистрация е изцяло доброволна и безплатна;

– задължително следва да се попълнят всички места, отбелязани със звездичка (*);

– Потребителят следва да въведе актуални, верни, пълни или точни данни; в противен случай носи отговорността за неточно изпълнение на договора, съгласно посоченото в пункт I, точка 6.6) по-горе от настоящите Общи условия;

– Потребителят има право по всяко време след регистрацията да променя въведените данни, с изключение на случаите на потвърдена от Дружеството поръчка, която все още не е получена на заявения от Потребителя адрес;

– Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола за профила си в Сайта, както и за всички действия, които се извършват от Потребителя или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

2. Сключване на договор

1) Заявката за поръчка на стока се счита за направена с попълване на съответната регистрационна форма на Сайта. Регистрационната форма включва данни за:

– получателя на стоката;

– мястото на доставка;

– характеристики на поръчаната стока;

– брой на поръчаната стока;

– цена на поръчаната стока;

– начин на плащане.

2) Заявката се счита за подадена след кликване на бутона „Запознах се с Общите условия и Политиката за поверителност и ги приемам“  и и натискане на бутона „Завърши поръчката”. Завършването на поръчката чрез натискането на съответния бутон има правно обвързваща сила: с подаване на заявката Потребителят заявява своето изрично съгласие, че приема е-мейл-потвърждението на поръчката, отправено му от Дружеството, за предоставяне на информация и потвърждение на сключения договор, по смисъла на Закона за защита на потребителите.

3) Дружеството изпраща без неоправдано забавяне имейл – съобщение на Потребителя, с което потвърждава поръчката или го уведомява за липса на поръчаната стока.

4) Потвърждението на конкретната поръчка от страна на “Бижу Криейшънс“ ЕООД е условието, при наличието на което договорът за покупка на стока от онлайн-магазина се счита за сключен. Изпращането от страна на Дружеството на потвърждение на конкретната поръчка обвързва Дружеството и Потребителя от условията на договора, от условията, описани в настоящите Общи правила и в Политиката за поверителност, както и от съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

3. Цена

1) Всички цени на продукти, предлагани в онлайн магазина на Сайта:

– са посочени в български лева;

– включват и цена на опаковката на съответната стока.

2) За всяка стока, предлагана в онлайн магазина, е посочена редовната цена на стоката.

3) В случаите, когато за определени стоки, предлагани в онлайн магазина, е налице намаление от редовната цена, на която стоката се предлага в онлайн магазина, за тази стока, наред с редовната й цена, се посочва и съответната намалена цена. За намалената цена важи посоченото в раздел II, точка 3.1) по-горе.

4) Показаните цени на продуктите не включват разходите за доставка, с изключение на поръчки на стойност 100 над 100 лв, за които доставката до ОФИС на куриерска фирма „Еконт“ е безплатна (поема се от „Бижу криейшънс“ ЕООД.

4. Начини на плащане

При попълване на заявката за поръчка на стока, Потребителят следва да избере и укаже по какъв начин ще извърши плащането. Този начин може да бъде:

– чрез наложен платеж – Потребителят заплаща стойността на поръчката на куриера, в момента на доставка на поръчаната стока.

Молим Ви да запазите бележката предадена Ви от „Еконт“ при получване на пратката. Тя замества касовата бележка съгласно чл.3 наредба Н18 на НАП за пощенските парични преводи (ППП).

5. Доставка

Във връзка с доставянето и получаването на поръчани от онлайн магазина стоки, Потребителите трябва да имат предвид следното:

1) Доставят се единствено стоките, съгласно поръчки, заявени от съответния Потребител и потвърдени от Дружеството.

2) Доставката се осъществява единствено на територията на Република България.

След потвърждаване на поръчката от страна на Дружеството поръчката се обработва, предава на куриер и се доставя до Потребителя в сроковете по-долу.

Потребителят се съгласява, че е възможно удължаване на срока за доставка поради непредвидени обстоятелства, намиращи се извън контрола на “Бижу криейшънс“ ЕООД и с оглед установеното в съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

3) Срокът за изпращане на пратката от „Бижу криейшънс“ ЕООД е 5 (пет) работни дни от датата на потвърждаване на поръчката, с изключение на случаите, описани в точка 11).

4) Срокът за доставка е – Виж условията на Еконт .

  • за населени места с офис на Еконт – на следващия работен ден след изпращането
  • за населени места без офис на Еконт – съгласно график на обслужване до 3 работни дни след изпращането
  • от Еконтомат – от 1 до 2 работни дни, в зависимост от часа на изпращане.

5) Доставката е безплатна (за сметка на „Бижу криейшънс“ ЕООД) до ОФИС на куриерска фирма „Еконт“ при поръчки на стойност 100 или над 100 лева.

6) Поръчаната стока се доставя в подходяща за вида й опаковка на адреса и получателя, посочени от Потребителя в заявката.

7) „Пратки, които не могат да бъдат доставени поради това, че не са потърсени в срок, определен в служебното известие; получателите отказват да ги получат или да заплатят сумата на наложения платеж; заминали са на неизвестен адрес; непознати са на посочения адрес или са починали; посоченият адрес е недостатъчен или не съществува, се връщат на подателя.“

8) Дължимата такса за доставка, съгласно тарифата на „Еконт Експрес“ ЕООД, обратно до „Бижу Криейшънс“ ЕООД, е дължима от Потребителя и се заплаща в срок към „Еконт Експрес“ ЕООД или по сметка, посочена от Дружеството.

9) В случай че Потребителят желае пренасочване на пратката на друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Дружеството, това се счита за допълнителна услуга и Потребителят/Получателят на стоката следва да заплати стойността на доставката съгласно тарифата на „Еконт Експрес“ ЕООД.

10) При пренасочване на пратката към друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Дружеството, поради предоставен от Потребителя грешен или непълен адрес, това отново се счита за допълнителна услуга и Потребителят/получателят на стоката следва да заплати стойността на доставката, съгласно тарифата на „Еконт Експрес“ ЕООД.

11) В случаите по точки 7), 8) и 9) по-горе, отношенията по заплащането на стойността на доставката се уреждат между Потребителя и куриерската фирма.

12) „Бижу криейшънс“ ЕООД си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през онлайн-магазина, ако попълнените данни на клиента са невалидни, ако клиента фигурира в нашата база данни като некоректен потребител или ако няма наличност на поръчаната стока. Чрез e-mail или телефонно обаждане клиентът бива уведомяван за липсата на даден продукт от поръчката.

6. Преминаване на риска

Рискът от загуба или повреда на стоката преминава върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посоченото от него трето лице (получател на стоката), различно от куриера, приеме стоката.

7. Гаранция

1) За всяка закупена от онлайн магазина стока Потребителят може да ползва предвидената в Закона за защита на потребителите законна гаранция за съответствие на закупената стока с договора за онлайн продажба.

3) Гаранционният срок започва да тече от деня на доставка на стоката.

4) Доказателство за гаранцията е Фактура за покупка на стоката, придружаваща поръчаната стока.

5) Гаранцията не важи в следните случаи:

– липса на потвърждение за доставка на стоката;

– Потребителят не уведоми Дружеството за очевидни дефекти на стоката, констатирани при нейното получаване.
(Всяка пратка на „Бижу Криейшънс“ се изпраща с опции „Преглед“ и „Тест“.) Уведомяването следва да се извърши от Потребителя НА МОМЕНТА НА ПОЛУЧАВАНЕ по посочените телефон или e-mail адрес на на Дружеството;

– изтичане на срока на законната гаранция;

– повреда на стоката, причинена от страна на Потребителя;

– използването на стоката при условия, които не отговарят на естествената й среда, поради влажност, химически или механични въздействия;

– повреда на стоката, предизвикана от употреба в противоречие с предназначението и условията за използването на съответната стока, на техническите стандарти за безопасност или на подзаконовите актове, приложими в Република България – например (примерите не са изчерпателни): повреди, причинени от прекомерно измокряне на стоката поради ползването й във водни, издраскване и/или нарязване на стоката, причинено от остри предмети и др.;

– повреда на стоката, причинена от наводнение, пожар или други форсмажорни обстоятелства.

8. Замяна и връщане на продукти

ЗАМЯНА
В срок от 14 календарни дни след получаване на стоката (ВКЛЮЧИТЕЛНО и датата на получаване), клиентът има право да я замени, при следните условия:

1. Бижутата/аксесоарите да не са изработени по индивидуална поръчка на клиента.
2.Стоката да е със запазен търговски вид – да НЕ е: носена, одраскана, замърсена, да бъдат изпратени всички части, както и да бъде изпратена с оригиналните:

– опаковка, етикети и фактура за покупка.


2. Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя – съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите, с изключение на случаите на констатирани и потвърдени от Дружеството явни недостатъци на стоката.
3. Вие трябва да ни изпратите стоката, която искате да заменим, с пратка към нас, която да е със следните опции: „преглед“ и „тест“, куриерските услуги и такси за Ваша сметка, до адреса на куриерската фирма, който ще Ви посочим.
Ние поемаме ангажимента да получите обратно продукта по замяната в рамките на 5 работни дни, след като сме получили, прегледали и приели Вашата пратка, отговаряща точно на Условията в гореописаните т.1, т.2 и т. 3. на раздел „ЗАМЯНА”.

Ако желаете да замените получения продукт за друг, първо се свържете с нас на e-mail: sales@bejucreations.com (можете да го направите и чрез формата за контакт на сайта).
Последващата писмена кореспонденция се извършва по e-mail – sales@bejucreations.com.

 „Бижу Криейшънс“ ВООД запазва парвото си да откаже да замени стоката на клиента без предупреждение, при положение, че върнатата стока от клиента не отговаря на гореспоменатите изисквания.

ВРЪЩАНЕ
В срок от 14 календарни дни след получаване на пратката (ВКЛЮЧИТЕЛНО и датата на получаване), клиентът има право да я върне при следните условия:

1. Бижутата/аксесоарите да не са изработени по индивидуална поръчка на клиента.

2.Стоката да е със запазен търговски вид – да НЕ е: носена, одраскана, замърсена, да бъдат изпратени всички части, както и да бъде изпратена с оригиналните:

– опаковка, етикети и фактура за покупка.
2. Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя – съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите, с изключение на случаите на констатирани и потвърдени от Дружеството явни недостатъци на стоката..

3. Възстановяването на цената на върната от Вас стока става чрез: 

Банков превод, по банковата сметка, посочена от Потребителя в Стандартния формуляр за упражняване на правото на отказ от поръчка във формата (който ще откриете по-долу), изпратен, чрез формата за контакт на сайта – тук или на e-mail: sales@bejucreations.com.

Следва да ни изпратите стоката, чрез куриерска фирма „Еконт Експрес“ ЕООД, която да е със следните опции: Преглед и Тест, куриерските услуги и такси за Ваша сметка,  до офис на куриерската фирма, който ще Ви бъде посочен от нас.
Възстановяването на сумата (плащането на наложения платеж и вземане на пратката ви) ще бъде извършено от  „Бижу криейшънс“ ЕООД , в рамките на 5 (пет) работни дни от получаване на пратката от „Бижу Криейшънс“ ЕООД.

Ако желаете да върнете получената от Вас стока, свържете се с нас на e-mail: sales@bejucreations.com (можете да го направите и чрез формата за контакт на сайта), за да Ви дадем подробна информация как точно ще процедираме.
Последващата писмена кореспонденция се извършва по email – sales@bejucreations.com.

„Бижу криейшънс“ ЕООД запазва правото си да откаже да приеме връщането на стоката на клиента без предупреждение, при положение, че върнатата от клиента стока не отговаря на гореспоменатите изисквания.

Потребителят може (но не е длъжен) да упражни правото си на отказ от договора като информира Дружеството по електронна поща (email).

След получаване на подадения Стандартен формуляр на email-адреса за кореспонденция на Дружеството, Дружеството без излишно забавяне изпраща на Потребителя email – съобщение, с което потвърждава получената заявка за връщане на стоката. Всички останали условия, изброени в раздел II, точка 9,1) по-горе, се прилагат и в този случай.

2) Правила, приложими при упражняване на правото на отказ от договора:

– Възстановяването на суми, при наличие на основание за такова, се извършва единствено по банков път, и се извършва в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в настоящите Общи условия.

– До момента на предаване на връщаната стока на Дружеството, рискът от погиването или повреждането й се носи от Потребителя.

– При упражнено право на отказ от сключен договор за онлайн продажба и възникнала необходимост от връщане на платена с карта сума за закупената от Потребителя стока, връщането на тази сума:

• се осъществява чрез възстановяването на сумата по банковата сметка, обслужваща кредитната/дебитната карта;

• се извършва в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване от Дружеството на стоката заедно с попълнен/-а от Потребителя формуляр/форма за връщане.

– Върнатата (при упражнено правно на отказ) от Потребителя стока се проверява чрез отваряне на получената пратка в присъствието на комисия в състав от трима души. Констатациите на комисията относно състоянието на върната стока са обвързващи за Страните.

III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Право на прехвърляне

„Бижу Криейшънс“ ЕООД си запазва правото да прехвърля всички свои права и/или задължения по настоящите Общи условия и по всеки договор за покупка на стока от онлайн магазина. В този случай:

– Дружеството не се освобождава от отговорност за изпълнение на задълженията, поети към Потребителя и неизпълнени към датата на прехвърлянето;

– приобретателят встъпва като съдлъжник на „Бижу Криейшънс“ ЕООД.

Прехвърлянето на права и/или задължения става с писмено известие до Потребителя.

2. Право на промяна на публикуваната информация

„Бижу Криейшънс“ЕООД си запазва правото да променя публикуваната на Сайта информация по всяко време без предварително известяване. Измененията влизат в сила незабавно (с изключение на измененията на настоящите Общи условия, които се прилагат в редакцията им към датата на потвърдена поръчка на Потребителя) и стават задължителни за Страните по Общите условия от момента на публикуването им на Сайта.

3. Бисквитки

Сайтът www.bejucreations.com има право да инсталира върху компютъра на Потребителя „бисквитки“ (cookies), които се запазват от интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя относно събирането на статистически данни по отношение на посещенията на Сайта.

За повече информация – вижте „Политика за поверителност“

4. Ваучери и намаления, чрез използване на промоционален код

1) Ваучер или промоционален код, предоставен от „Бижу Криейшънс“ЕООД, може да бъде използван от Потребителя по време на промоции и специални кампании в онлайн магазина.

2) Всеки предоставен ваучер или промоционален код е валиден само за изрично посочения във ваучера или кода срок, респективно – само за изрично посочената промоция. След изтичането на посочения във ваучера/промоционалния код срок, ваучерът или промоционален код автоматично става невалиден, без да се налага това да бъде изрично упоменавано по какъвто и да е начин от Дружеството.

3) Всеки Потребител следва да има предвид, че ваучери или промоционални кодове за определени отстъпки, издадени от „Бижу Криейшънс“ЕООД или негови доставчици и контрагенти, не могат да бъдат използвани за покупки в онлайн магазина по време на промоциите и специалните кампании, провеждани в магазина.

5. Контакт

1) Осъществяването на кореспонденция с Дружеството при и/или по повод извършване на покупки от онлайн магазина следва да се извършва на следния адрес и телефон:

Адрес: град София 1680,  ж.к. „Борово“, ул. „Топли дол“ 2Б

Телефон: +359 877308401

Електронен адрес: sales@bejucreations.com

Дружеството поддържа на Сайта публикация на данните си за идентификация и детайли за контакт с Потребителите.

2) С приемането на Общите условия Потребителят дава своето изрично съгласие:

– Дружеството да използва следните технически средства за контакт с Потребителя: електронна поща с адрес: : sales@bejucreations.com и/или телефонен номер: +359 877308401;

– за получаване на известия от Дружеството по телефон и/или електронен път, включително и чрез email – комуникация (във връзка със сключен договор за покупка или свързаните с него отношения, и за получаване на бюлетин – при изрично дадено за това съгласие) или публикуване на известие на Сайта.

6. Приложимо право

1) За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България гражданско законодателство.

2) Всички спорове по тълкуването или изпълнението на настоящите Общи условия и свързаните с тях договори за онлайн продажби на стоки чрез онлайн магазина ще бъдат решавани:

– чрез споразумение между Страните;

– при невъзможност да се стигне до споразумение и ако подсъдността не е определена императивно, споровете ще бъдат отнасяни за решаване пред съответния родово компетентен съд в град София. 3) Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия по каквато и да е причина бъде обявена за недействителна, тази недействителност не влияе върху действителността на останалите разпоредби, доколкото недействителните разпоредби са заместени от съответни императивни нормативни правила или доколкото Страните по настоящите Общи условия могат валидно да се обвържат в договорни отношения и без недействителните части от Общите условия.

Имформацията, публикувана на www.bejucreations.com е собственост на „Бижу криейшънс“ ЕООД. Забранява се копирането и използването на текстове и снимки.